Slovníček internetových pojmů

Internetové pojmy, které možná neznáte

A

AJAX
Z anglického Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je technologie, používaná k vyššímu uživatelském komfortu a funkčnosti aplikací.
Algoritmus
Podle slovníčku „posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení úlohy“. Zkrátka přesný postup, jakým lze vyřešit daný úkol.
Anchor text
Anchor text je viditelná a klikatelná část hypertextového odkazu, která popisuje cílovou stránku.
Apache server
Apache je server, který zajišťuje obsluhu prohlížečů jednotlivých návštěvníků (posílá jim jednotlivé stránky).
Atribut
Atributy jsou části kódu HTML (parametry), které se používají k přidávání speciálních vlastností elementů (cesta k obrázků, alternativní text ...).

B

Backend
Backend je ta část webu, která slouží ke zpracování dat a administraci webu (jednoduše to, co uživatel nevidí). Umožňuje vkládat či upravovat články, novinky atd. .
Banner
Banner je statický obrázek nebo animace ve tvaru obdelníku či čtverce, který se vkládá na webové stránky a plní formu internetové reklamy.
Bannerová slepota
Blog
Blogy jsou webové aplikace, které slouží k jednoduché publikaci článků na internetu.
Bounce rate
Je to procento návštěvníků, kteří web opustili ihned po tom, co zhlédli úvodní stranu. V praxi to znamená, že web není zajímavý a nepřinutil zákazníky k další akci.

C

CMS
Je to webová aplikace pro správu obsahu webů často označována jako administrace či redakční systém.
CPC
Zkratka CPC z anglického Cost Per Click označuje platbu za proklik na reklamu.
CPM, CPT
CPT (CPM) z anglického Cost Pay Thousand (Cost Per Mile) vyjadřuje cenu za tisíc zobrazení. Používá se v oblasti internetové reklamy jako srovnávací ukazatel její nákladnosti.
CRM
CRM je anglickou zkratkou Customer Relationship Management. Je to informační systém, který slouží k řízení vztahů se zákazníky.
CSS
CTR
Click rate
Click rate je procento počtu kliknutí vzhledem k počtu zobrazení daného formátu
Cloaking
Pojem cloaking, v překladu skrývání nebo zastírání, představuje podvodnou techniku optimalizace pro vyhledávače, kdy se tvůrce webu snaží vyhledávači podstrčit klíčová slova, která ale nejsou relevant
Copywriting
Cross-selling
Cross-selling, neboli křížový prodej. Je to strategie prodeje, kdy se například eshop snaží nabídnout doplňkové produkty a služby, aby zvýšil své tržby.

D

DTD
Definice typu dokumentu (Document Type Definition, DTD) je nedílnou součástí stránek formátovaných pomocí jazyka HTML, XHTML nebo XML
Drobečková navigace
Drobečková navigace (z anglického "breadcrumb navigation") je běžně používaný navigační prvek umožňující návštěvníkovi webu zjednodušenou orientaci ve struktuře stránek.
Duplicitní obsah
Pojem duplicitní obsah se používá často ve spojení s optimalizací webových stránek pro vyhledávače, kdy se na více adresách nebo doménách objevuje totožný text.

E

E-book
E-commerce
E-commerce je vedení obchodní komunikace za pomocí internetu a elektronických zařízení.
E-government
E-government se zabývá elektronizací veřejné správy, tedy o zefektivnění a optimalizaci chodu veřejné správy za pomoci informačních technologií.
E-learning
E-learning je nástrojem vzdělávání a efektivního využívání multimediálních informačních technologií a Internetu ke zvyšování kvality vzdělávání
E-shop
E-zine
E-zine je magazín - časopis šířený elektronickou cestou. Značnou výhodou je rychlé získání zpětné vazby uživatelů a možnosti interakce.
Edge rank
Edge rank je ukazatelem určujícím, jaké příspěvky se budou zobrazovat na sociální síti Facebook. V podstatě jde o algoritmus, který určuje, kolik návštěvníků uvidí facebookové stránky konkrétního uživ
Elektronická zpráva
Element
Je základní část zdroje webové stránky, tedy dokumentu vytvořeného ve formátu HTML nebo XHTML.
Email marketing
Event-triggered e-mail
Event-triggered email znamená, že se odešle zákazníkovi zpráva po provedení nějaké události. Například registrací uživatele nebo provedením objednávky v e-shopu.
Eye tracking
Eye tracking je termín pro sledování pohybu očí člověka oční kamerou. Díky tomu je možno určit, co uživatele webu zaujalo a které prvky ho postupně upoutávaly.

F

FAQ
Z anglického Frequently Asked Questions. V překladu znamená "často kladené otázky", tudíž otázky, na které hledá odpověď nejvíce lidí.
Firefox
Jedná se o moderní internetový prohlížeč. Nabízí uživateli mnoho funkcí, možností nastavení, bezpečnost a instalaci různých doplňků.
Frames
Nebo-li rámy, dříve sloužily ke spojení více stránek do stránky jedné. Dnes už se používají spíše jen ve webových aplikacích.
Frontend
Frontendem je jednoduše vše, co je vidět na webu z pohledu uživatele, tedy jednotlivé podstránky webu. Nepatří do něj však redakční systém, který je určený pro správu webu.
Fulltext
Jedná se o jeden ze způsobů vyhledávání. Fulltext vyhledává klíčová slova v celém obsahu dokumentu, je schopný také rozlišit např. hustotu výskytu klíčových slov.

G

G2B
G2B je zkratkou pro slovní spojení "government to business" popisující vzájemnou komunikaci mezi státní správou a firmou. Zahrnuje obchodní komunikaci a vztah mezi těmito subjekty.
G2C
G2C, neboli government to citizen (consumer). Definuje vztah mezi státní správou a občany. Představuje obchodní vztahy mezi těmito subjekty.
G2G
G2G je zkratka pro slovní spojení "government to government". Vystihuje vztah a vzájemnou elektronickou komunikaci mezi státními orgány.
GTPR
GTPR, neboli Google Toolbar PageRank ukazuje důvěryhodnost stránky z pohledu vyhledávače Google. Rozsah věrohodnosti je stanoven hodnotou od 0 do 10.
Google Adwords
Google bomba
Google bomba je často vtipný zásah do výsledku vyhledávání využívající principů optimalizace stránek pro vyhledávače. Většinou se používá technika, která využívá sílu zpětných odkazů.
Grafický manuál
Grafický manuál je souhrnem přesně definovaných prvků vizuální komunikace a prezentace konkrétní značky, produktu, společnosti, apod.

H

HTML
HTML je zkratkou HyperText Markup Language, v češtině používáme název hypertextový značkovací jazyk. HTML popisuje pomocí jednotlivých tagů strukturu webové stránky a její chování.
Hlasová čtečka
Hlasová čtečka je nástroj pro nevidomé, který dokáže interpretovat internetovou stránku jako zvukový výstup. Nalezený text na webové stránce svému uživateli přečte.
Hlavní navigace
Hlavní navigace, známá spíše pod názvem hlavní menu představuje primární ovládací panel na webové stránce. Nejčastěji je tvořen odkazy nebo tlačítky odkazujícími do jednotlivých podstránek webu.
Homepage
Homepage, v překladu „domovská stránka“, je jediná stránka webu, která se automaticky načte při zadání adresy příslušné prezentace.

I

IP adresa
Slouží k jednoznačnému určení počítače v síti. Každý počítač má unikátní IP adresu.
Inbound marketing
Indexace
Jedná se o proces vykonávaný internetovými roboty, kteří zpracovávají a ukládají text na stránce do databáze vyhledávače.
Intranet
Používá se například ve firmách, vlastně se jedná o takovou malou, soukromou počítačovou síť, která používá stejné technologie jako internet.
Internetový vyhledávač
Internetový vyhledávač je server nebo skupina serverů, která umožňuje návštěvníkům internetu vyhledávat stránky pomocí tzv. klíčových slov, příp. vyhledávacího výrazu
Integrace

K

Kešování
Pod pojmem kešování se rozumí ukládání souborů do mezipaměti internetového prohlížeče. Kešování zásadně urychluje načítání webových stránek.
Klíčové slovo
Klíčové slovo, v angličtině známé jako keyword. Klíčová slova jsou takové výrazy, jednoslovné či víceslovné, které uživatelé vyhledávají na internetu pomocí fulltextového vyhledávače.
Koncept 4P
Koncept 4P vychází z počátečních písmen anglických slov, představujících marketingové nástroje: Product (produkt), Price (cena), Place/Distribution (místo, distribuce) a Promotion (propagace).
Kontextová navigace
Kontextová navigace je seznam odkazů, které mají přímý vztah k dané stránce.
Kontextová reklama
Kontextová reklama se řadí mezi typy placené reklamy, která dokáže rychle zaměřit a oslovit potenciální zákazníky.
Kontrast písma
Kontrast písma a barvy pozadí je důležitým faktorem při zobrazování webové stránky. Existují i jasně definovaná pravidla přístupnosti, která kontrast písma jasně určují (WCAG 1.0, WCAG 2.0,...).
Konverze
V oblasti internetového marketingu dochází ke konverzi, když se z návštěvníka webu stane zákazník neboli, když je dosaženo cíle webu
Konverzní poměr
Konverzní poměr je procentuální vyjádření úspěchu webu a jeho návštěvnosti dokončené konverzí

L

Layout
Layout je anglický výraz pro rozvržení nebo šablonu prvků webu na stránce. Dříve se používal tzv. tabulkový layout, dnes se používají výhradně kaskádové styly pro vytvoření layoutu.
Link farma
Link farma, česky odkazová farma, je webová stránka (katalog) vytvořená jen za účelem shromažďování velkého množství zpětných odkazů bez jakékoliv přidané hodnoty ve formě zajímavého obsahu
Linkbaiting
Linkbaiting je metoda použitá na off-page faktory stránky. Je vytvořen atraktivní a hodnotný obsahu webu, který následně uživatelé sami dál šířejí přes zpětné odkazy
Linkbuilding

M

MSIE
MSIE je zkratkou pro produkt Microsoft Internet Explorer. Jedná se o webový prohlížeč, ve své době jediný použitelný a uživateli oblíbený. V poslední době ztrácí nad konkurenčními produkty.
Mapa webu
Marketingový mix
Marketingový mix je pojmem zahrnující metody internetové marketingové taktiky směřující k dosažení cíle (nástroje, postupy atd.).
Motivátor
Pojem motivátor se vyskytuje ve více oblastech. Na webu se jedná o způsob (cestu), jak přinutit návštěvníka webu k akci. Např. k nákupu nebo registraci.
MySQL
Je databázový server založený na jazyce SQL. Je šířen jako open source.

N

Newsletter
Návštěvnost
Návštěvnost udává, jaký počet lidí chodí na daný web. Čím úspěšnější webové stránky jsou, tím vyšší mají návštěvnost.

O

Off page faktory
On page faktory
On page faktory souvisejí s optimalizací webových stránek pro vyhledávače, tedy s technikou SEO. Jedná se o faktory, které jsou viditelné i skryté a nacházejí se na dané stránce. Jejich optimalizace o
Open rate
Open rate je ukazatel úspěšnosti reklamní kampaně. Jedná se o sledování otevření reklamní kampaně, například newsletteru, v poměru k rozeslanému počtu. Tento poměr je uváděn v procentech.
Open source
Open source, známý také pod zkratkou oss, definuje svobodný přístup k informacím nebo svobodné používání programů. Svobodný nemusí vždyt znamenat zdarma. Většinou jde o programy šířené včetně zdrojové
Outsourcing
Outsourcing je dělba práce, svěření konkrétních úkolů jiné firmě. Velmi využívaným je právě outsourcing realizace webových prezentací, které mají možnost reklamní agentury svěřit menším subjektům.

P

PERL
Perl je název programovacího interpretovaného jazyka. Vznikl z anglického Practical Extraction and Report Language. Je to jazyk logický, uživatelsky příjemný a v podstatě jednoduchý.
PHP
PHP je zkratka Hypertext Preprocessor a jedná se o nejrozšířenější skriptovací jazyk používaný programátory po celém světě.
PPA
PPA znamená Pay Per Action, tedy platba za akci. Jedná se o jeden z nákupních modelů za internetovou reklamu.
PPC
PPC neboli Pay Per Click je pojem z oblasti internetového marketingu a je také jedním z jeho nejúspěšnějších modelů, včetně online reklamy.
PPC systémy
PPS
PPS je zkratkou složenou z anglických slov Pay Per Sale překládanou jako platbu za prodej, tedy jedním z modelů platby za internetovou reklamu
PPT
Zkratka z Pay Per Time (platba za čas). Inzerent platí paušální dohodnutou cenu za dobu, po kterou je reklama na webu vystavena.
PPV
Zkratka z anglického Pay Per View – přeloženo jako „platba za zhlédnutí, zobrazení“.
Penalizace
Některé internetové vyhledávače penalizují internetové stránky, které nedodržují daná pravidla v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Mezi hlavní příčiny penalizace patří podvodné praktiky.
Personalizace
Pojem personalizace v oblasti IT a v oblasti marketingu i reklamy je postaven na preferencích uživatele nebo cílové skupiny uživatelů. Díky personalizaci webových stránek je možné přizpůsobit obsah je
Podcasting
Jedná se o pojmenování technologie pro šíření rozhlasových programů a dalšího zvukového obsahu na žádost posluchače.
Pop-down okno, pop-under okno
Pop-down okno – reklama, která se zobrazuje v samostatném okně prohlížeče, a to pod oknem s obsahovou stránkou
Portál
Jako portál je označován web, který řadě uživatelů slouží jako vstupní stránka do internetu. Jeho význam s nástupem sociálních sítí zvolna slábne.
PostgreSQL
PostgreSQL je databázový server založený na jazyce SQL. Používá se i jako náhrada rozšířenějšího serveru MySQL.
Použitelnost webu
Proklik
Proklik je akcí uživatele - návštěvníka, zákazníka, spotřebitele, kterou se dostane skrze odkaz nebo odkazy na hledanou cílovou stránku
Public relations
Zahrnuje aktivity vedoucí ke vzájemné komunikaci a vztahům firmy s veřejností.
Pup-Up okno
Reklamní sdělení, které se po příchodu návštěvníka na stránku webu zobrazuje v samostatném okně, které následně původní stránku překryje.
Přednostní výpis
Přednostní výpis je pojmem z oblasti marketingu. Znamená umístění odkazu ještě před seznamem na první pozice vyhledávání.
Přístupnost webu

R

ROI
ROI označuje návratnost investic. Je poměrem mezi vloženými investicemi a ziskem, který z nich vyplyne.
RSS
RSS je Really Simple Syndication a nabízí souhrn nejaktuálnějšího obsahu webu. Každý server může používat libovolný počet RSS zdrojů.
Rejstřík
Rejstřík je nepostradatelným pomocníkem při rychlé orientaci a navigaci ke hledané informaci na webu.
Reklamní kampaň
Reporting
Rich media
Rich media jsou reklamní formáty vytvořené s využitím technologií, jako je Java, Flash, DHTML. Rich media dosahují nejlepších výsledků v oblasti marketingu.
Robot
Robot je speciální softwarová aplikace, která prochází webové stránky z důvodu indexace webu. Soubor robots.txt může obsahovat sadu pravidel pro jednotlivé druhy robotů
Rozlišení
Rozlišení obrazovky se udává v počtu pixelů na výšku a na šířku. Jde o maximální velikost zobrazovací plochy zařízení.
Rychlost načítání stránky

S

SEO
SEO znamená Search Engine Optimization, tedy optimalizaci pro vyhledávače. Výsledkem správné optimalizace stránek je vyšší pozice ve vyhledávačích.
SERP
SERP znamená Search Engine Result Page, tedy stránka s výsledky vyhledávání. Umístění v SERP je důležité a zvyšuje návštěvnost webových stránek.
Screenshot
Jako screenshot se označuje snímek obrazovky, nejčastěji pořizovaný klávesou PrintScreen a pomocí grafického programu uložený do počítače.
Segmentace
Segmentace, neboli členění, je pojem z marketingu. Segmentace je základem pro stanovení cílů a strategie marketingové komunikace vůči jednotlivým cílovým skupinám.
Server
Server je jednou částí komunikace typu klient – server. Jedná se obecně o program (software), který reaguje na požadavky klientů.
Skenování stránky
Skenování stránky
Sklik
Skript
Je série příkazů napsaná v některém z tzv. skriptovacích jazyků - PHP, Python, Perl, C, nově i v JavaScriptu.
Sémantika
Sémantika je obor zabývající se významem znaků. U tvorby www stránek se sémantika zabývá správným používáním předem definovaných symbolů. Sémantika hraje velký význam i pro roboty fulltextových vyhled

T

TLD
TLD je zkratka označující ve službě DNS domény nejvyšší úrovně (Top Level Domain).
Tag
Tagem se nazývá část kódu HTML, který ohraničuje element. Druhý význam se týká tvorby obsahu - tagy se označují blogové příspěvky nebo fotografie.
Tag clouds
Tag clouds je označení pro uspořádání obsahu podle tagů (štítků, značek).
Tisková verze
Tisková verze stránek se používá při tisku. Většinou se odstraňují grafické prvky, které při tisku nepotřebujeme.
Typografická řeka
Typografickými řekami nazýváme velké široké nebo svislé mezery mezi slovy na webu
Typografie
Souhrn pravidel pro psaní a tvorbu tiskovin.

U

URL
URL je zkratka Uniform Resource Locator a slouží k přesné identifikaci umístění zdroje informací na internetu. Například umístění souboru na webovém serveru - celá cesta napříč adresáři až k samotnému
USP
USP, zkratka z anglického jazyka Unique Selling Proposition. Jedná se o jedinečný prodejní argument, pojem z internetového marketingu.
Up-selling
Up-selling, neboli navyšování prodeje, je marketingovou metodou zvýšení hodnoty objednávky.

V

Validita
Validita je hodnota, na kolik daná stránka odpovídá definovaným standardům. Validní stránku také dokážou lépe zpracovat roboti fulltextových vyhledávačů.
Validátor
Validátor je softwarový nástroj, který na vyžádání ověří validitu webové stránky s ohledem na použitou verzi jazyka HTML nebo XHTML.
Vektorová grafika
Vektorová grafika je způsob tvorby a ukládání dvourozměrných obrázků v elektronické podobě. Obrázek je složen a popisován pomocí geometrických tvarů.
Virální marketing
Virální marketing je samovolné šíření povědomí a propagace značky, produktu nebo služby mezi lidmi.
Výměna odkazů
K výměně zpětných odkazů dochází mezi spřízněnými webovými stránkami, které na sebe vzájemně odkazují. Hlavním přínosem výměny zpětných odkazů je zvýšení návštěvnosti webu.

W

W3C
W3C je Mezinárodní webové konsorcium.
W4D
W4D - Manifest Dogma W4. Manifest je návrhem 13 pravidel, kterými by se měli autoři řídit ve snaze vytvořit co nejkvalitnější web.
WWW
World-Wide Web (celosvětová síť, pavučina). Je tou částí internetu, kde se informace vyskytují ve formě webových stránek.
WYSIWYG
WYSIWYG se překládá jako "Co vidíte, to dostanete", zkratka je z angličtiny "What You See Is What You Get". Jedná se o způsob, jakým se editují dokumenty v počítači.
Webhosting
Webhosting

X

XHTML
(eXtensible HyperText Markup Language, rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk) je formátovací jazyk webových stránek, následník původního HTML
XSL
XSL (eXtensible Stylesheet Language, rozšiřitelný stylový jazyk) je formátovací jazyk rozšiřující univerzální metajazyk XML.

Y

Y2K
Y2K, neboli problém roku 2000, který souvisel s přechodem počítačů a počítačových programů do roku 2000. Problém byl důsledkem dosavadního programování a snaze ušetřit paměť počítače.

Z

Zpětná vazba
Zpětná vazba, neboli i v češtině známý - feedback. V internetovém marketingu se jedná o reakci uživatele na některou z nabízených akcí, například komentování článku, objednávka na e-shopu a další.
Zpětný odkaz
Zpětný odkaz je odkaz, který vede (odkazuje) na danou stránku z jiné stránky.

Úspěšný web s.r.o.
Rakovník
Rubínova 1328